„Aby zer­wać z na­wykiem, wyrób so­bie in­ny, który go wymaże.” – Mark Twain.